PRIVACYVERKLARING VAN LAER & VAN MECHELEN ADVOCATEN

VLVM Advocaten verwerkt dagelijks persoonsgegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid.
VLVM Advocaten respecteert de privacy van onze klanten alsook de personen over wie wij informatie ontvangen. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom (doeleinden).

VLVM Advocaten, gevestigd aan de Frankrijklei 104, 2000 Antwerpen, e-mailadres: gdpr@vlvm.be, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming: Julie De Paepe

Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail: gdpr@vlvm.be

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

VLVM Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens:
– omwille van onze wettelijke verplichtingen;
– omwille van een overeenkomst tot advies en/of bijstandsverlening;
– en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

VLVM Advocaten verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Wij verzamelen:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum en plaats
– Rijksregisternummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt door bijvoorbeeld een contactformulier in te vullen op onze website of in correspondentie en/of telefonisch
– Bankrekeningnummer

VERWERKING GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

 VLVM

Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende gevoelige persoonsgegevens:
– strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken
– gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, in het kader van de met u gesloten overeenkomst tot advies -en bijstandsverlening.

VERWERKING GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

 VLVM

Dienstverlening

VLVM Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om te voldoen aan de anti-witwasverplichtingen: zie http://www.tba.be/nl/witwaswetgeving.

Indien de opdracht die u ons toevertrouwt onder het toepassingsgebied van de anti-witwaswet valt (zie de link hierboven), dan zijn wij verplicht onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, deze te verifiëren en te bewaren middels een kopie van uw identiteitskaart. Wij zullen u eventueel ook moeten vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen.

2. Daarnaast dienen wij u, op grond van de wet en gedragsregels voor advocaten, te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de dienstverlening, kunnen wij uw rijkregisternummer nodig hebben.
3. Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uiteraard uw naam en contactgegevens nodig (naam, voornaam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres), zodat wij contact kunnen houden en u kunnen informeren omtrent de stand van uw dossier.
4. Voor het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. Financiële gegevens verwerken wij enkel indien dit absoluut noodzakelijk blijkt voor het voeren van een procedure of voor facturatiedoeleinden.
5. Afhankelijk van de soort zaak, verzamelen wij ook gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en gegevens over het strafrechtelijk verleden, bijvoorbeeld in het geval van een letselschadezaak of een strafzaak. Wanneer u aan ons een opdracht geeft om een dergelijke zaak te behandelen, dan vragen wij u toestemming voor de verwerking van die gevoelige persoonsgegevens. Gegevens over uw strafrechtelijk verleden worden ons door het Openbaar Ministerie verstrekt en deze gegevens zijn noodzakelijk om u te kunnen bijstaan.
6. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VLVM Advocaten.
Om deze reden verwerken wij uw geslacht, teneinde een correcte aanspreking mogelijk te maken.

– indien u een natuurlijk persoon bent: uw naam, voornaam, geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, uw adres;
– indien u een vennootschap vertegenwoordigt: de lijst van de bestuurders;

Marketing

Om ons klantenbestand te vergroten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de marktpositie van een bedrijf, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze diensten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en verwerkt in een database die beperkt toegankelijk is. Deze verwerkingen gebeuren op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uiteraard verkopen wij uw gegevens niet. En in de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten VLVM Advocaten, tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst. Onderdeel hiervan is het opstarten en voeren van procedures of voor een onderhandelingstraject.

Uw data kan worden gedeeld met:

derden die betrokken worden bij de uitvoering van de dienstverlening: de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen;
wetshandhaving- of overheidsdiensten wanneer deze ons vragen de informatie openbaar te maken;
verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
(derden gelden?), medische adviseurs, experten?

Met alle verwerkers aan wie wij gegevens doorgeven of die werken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te waarborgen dat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hetzelfde blijft.

Met de ontvangers van uw gegevens maakt VLVM Advocaten afspraken om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

VLVM Advocaten blijft uiteraard verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

VLVM Advocaten neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en verwerkers op een ‘need-to-know’ basis.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons beleid bepaalt dat wij uw dossier en daarmee uw persoonsgegevens vijf jaar bewaren. Dit doen wij omdat wij ervaren dat cliënten na jaren nog gegevens opvragen uit hun dossier of dat er andere zaken volgen waarin het noodzakelijk is over die gegevens te beschikken. (bv. beroepsaansprakelijkheid) Ook mogen wij niet tegen cliënten of voormalige cliënten optreden, uitzonderingen daargelaten. Om dit te controleren blijven wij daarom uw naam, geboortedatum- en plaats en uw dossier bewaren.

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN

U hebt het recht ons te melden dat:

1. u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben;

2. u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen;

3. u wilt dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt

4. u bezwaar maakt tegen de verwerking

5. u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wilt uitoefenen

6. u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden.

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan: info@vlvm.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw rijbewijs of uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en het identiteitsnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Binnen een maand na het indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA).

1. Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wij geven u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

2. Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

– de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
– u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
– u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
– de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
– wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen.

4. Beperking van de verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

5. Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

6. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik/misbruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de GBA. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

GEBRUIK VAN COOKIES

VLVM Advocaten gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

WAAR GEBRUIKEN WE COOKIES VOOR?

VLVM Advocaten gebruikt cookies om de sites eenvoudiger in gebruik te maken en om de sites en de dienstverlening beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de sites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

SOCIAL MEDIA

VLVM Advocaten is op verschillende sociale media te vinden zoals o.a. LinkedIn.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van mogelijke uitbreiding van onze dienstverlening, wetswijzigingen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich gemakkelijk kunt afmelden (“unsubscibe”). Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

VRAGEN?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: gdpr@vlvm.be.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen of te verbeteren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Contactgegevens
VLVM Advocaten
Frankrijklei 104
2000 Antwerpen

gdpr@vlvm.be