Wie zijn we?

We hebben niet de ambitie om een groot, log advocatenkantoor of een dossierfabriek te zijn.
Flexibel en krachtig. Dat is wat we willen zijn. Ten dienste van de klant.
We zijn een gefocust nichekantoor in een aantal vakgebieden.
We zijn geen generalisten, nemen niet alles aan. wat we wél aannemen beheersen we tot in de puntjes.
Expertise en dossierkennis in een flexibel team, dat is wat u van ons kan verwachten.

 

De voordelen? 

Transportrecht

De transport sector is een van de meest essentiële pijlers van de Belgische en wereldwijde economie. Een pragmatische aanpak gecombineerd met een kennis van het relevante recht is essentieel.
Transport en logistiek wordt gekenmerkt door een internationaal karakter waarbij in de regel meer dan twee partijen betrokken zijn en strekt zich in belangrijke mate uit over verschillende rechtsgebieden zoals o.m. het burgerlijk, gerechtelijk en handelsrecht. Het nastreven van een bevredigende onderhandelde oplossing verdient veelal de voorkeur doch indien nodig dient er snel en accuraat te worden opgetreden.

Het kantoor staat zowel nationale als internationale bedrijven o.m. bij in volgende dossiers:

 

Vastgoed contracten en geschillen

Van Laer & Van Mechelen adviseert professionelen en particulieren in hetbouwgebeuren bij het voorkomen en oplossen van bouwgeschillen.

Tevens levert Van Laer & Van Mechelen bijstand aan de professioneel en particulier in het bouwgebeuren bij de opmaak en onderhandeling van bouwcontracten.

 

Huur

Het huurrecht omvat diverse onderdelen zoals de woninghuur, handelshuur, huur van specifieke goederen. Van Laer & Van Mechelen staat zowel ter beschikking van de verhuurder als de huurder voor het opstellen of nakijken van deze huurovereenkomsten, zodat deze aan alle wettelijke en juridische vereisten voldoet en uw belangen op perfecte wijze veilig stelt.

Ook in geval van conflict kan u op onze diensten beroep doen. Wij ondersteunen en begeleiden u van a tot z, ook tijdens procedures voor de bevoegde rechtbanken.

 

Handelsrecht

Het handelsrecht omvat in de meest ruime zin de diverse rechtsregels in verband met alle facetten van het ‘ondernemen’.

Van Laer & Van Mechelen
bouwde door de jaren heen een sterke en brede expertise op in het handelsrecht en biedt bijstand bij alle mogelijke vragen, problemen of geschillen in de meest uiteenlopende, nationale en internationale handelsrechtelijke situaties, al of niet gerechtelijk. Het kantoor legt zich daarnaast in het bijzonder toe op het redigeren van en adviseren over handelscontracten, zoals onder meer de handelsagentuurovereenkomst, de distributieovereenkomst, de alleenverkoopovereenkomst, de franchisewetgeving, de concessie en de handelshuur, waarbij de concrete omstandigheden en verhoudingen van een individueel geval steeds het uitgangspunt vormen. Daarbij wordt steeds ingespeeld op actuele evoluties zowel op het gebied van de wetgeving als in het ondernemingsleven zelf.

Van Laer & Van Mechelen bouwde door de jaren heen een sterke en brede expertise op in het handelsrecht en biedt bijstand bij alle mogelijke vragen, problemen of geschillen in de meest uiteenlopende, nationale en internationale handelsrechtelijke situaties, al of niet gerechtelijk. Het kantoor legt zich daarnaast in het bijzonder toe op het redigeren van en adviseren over handelscontracten, zoals onder meer de handelsagentuurovereenkomst, de distributieovereenkomst, de alleenverkoopovereenkomst, de franchisewetgeving, de concessie en de handelshuur, waarbij de concrete omstandigheden en verhoudingen van een individueel geval steeds het uitgangspunt vormen. Daarbij wordt steeds ingespeeld op actuele evoluties zowel op het gebied van de wetgeving als in het ondernemingsleven zelf.

 

Incasso

Wanbetalers kunnen druk zetten op de cash flow van uw bedrijf. Van Laer & Van Mechelen kan u helpen als u klanten heeft die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Uw onderneming heeft een gezonde cashflow nodig om te kunnen overleven en dus moet u wanbetalers kort op de huid zitten.

Van Laer & Van Mechelen staat garant voor een efficiënte en krachtdadige aanpak van uw debiteuren. We zijn graag uw partner vanaf de eerste aanmaning, tot het eventuele beslag. Ook bij de invordering lastens buitenlandse klanten en particulieren levert ons kantoor een meerwaarde en diverse voordelen.

Het voornaamste voordeel is dat alleen de advocaat alle middelen, tot én met de gerechtelijke invordering, kan aanwenden om een debiteur maximaal onder druk te zetten.  Hierdoor kan voor u het beste resultaat behaald worden. Bovendien wordt uw onderneming op een eenvoudige wijze ontlast van de zware debiteurenadministratie en dit tegen een zeer hoog recuperatiepercentage.

Het uitgangspunt is dat ons kantoor een invordering zonder extra kosten voor u vooropstelt.  De kosten worden daarbij zoveel mogelijk op de debiteur verhaald door o.m. toepassing van de algemene voorwaarden vermeld op documenten. Indien noodzakelijk kan ons kantoor u bijkomend adviseren uw algemene voorwaarden dienaangaande op te maken, dan wel aan te passen.

Betwiste vorderingen (inhoudelijk verweer, andere dan loutere betalingsproblemen) worden niet als incasso behandeld.  Deze geschieden aan het op dat ogenblik geldend uurtarief, uiteraard na voorafgaandelijk overleg, dan wel op basis van andere afspraken.

–        Aanmaningen – We spreken uw debiteur aan. In nauwe samenwerking met onze gerechtsdeurwaarders verkorten we de terugbetalingstermijn gevoelig.

–        Gerechtelijke minnelijke aanmaning – Een gerechtelijke procedure is niet altijd de efficiëntste werkwijze. Maar als de minnelijke weg faalt, is het vaak uw enige optie. In die gevallen kunt u rekenen op onze krachtige bijstand. Op basis van de Potpourri I dient de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen (B2B) niet langer via de rechtbank te verlopen. Ons kantoor beschikt – middels een samenwerking met de gerechtsdeurwaarder – over een vlotte, snelle en adequate invorderingsprocedure.

–        Dagvaarding indien nodig – In die gevallen waar dagvaarding de enige oplossing is, zorgen wij voor een zo efficiënte bijstand.

–       Snel beslag en uitvoering – Na een gewonnen procedure staat u nog nergens. Daarom maken altijd snel werk van beslag en uitvoering.

Wij lichten e.e.a. graag persoonlijk toe.

 

Strafrecht

Ons team biedt bijstand en vertegenwoordiging in strafrechtelijke procesvoering voor zowel (vermeende) overtreders als slachtoffers van strafbare feiten, en dit zowel in de loop van het strafrechtelijke onderzoek, als tijdens de eigenlijke procedure.

De strafrechtspecialisten van onze sectie strafrecht doen uitsluitend strafzaken. Hierdoor zijn zij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van het strafrecht. Expertise en dossierkennis gaan zo hand in hand. Ons flexibel team is vlot bereikbaar en zeer aanspreekbaar.

Jorgen VAN LAER en Sanne DE CLERCK genieten een uitstekende reputatie bij de rechtbanken en treden op in geruchtmakende zaken in gans België. Het kantoor is echter zeer discreet en zoekt in strafzaken de pers enkel op als dat noodzakelijk is in het belang van de cliënt.

Zij treden ook regelmatig op in strafrechtelijke dossiers voor het Hof van Assisen, het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het team heeft ruime ervaring opgebouwd in (inter)nationale rechtshulp in strafzaken.

 

Verkeersrecht

Wij nemen uw verdediging op voor de rechtbank bij onder meer snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen of verwondingen. Deze strafrechtelijke verdediging nemen wij voor u ter harte. Wij staan u bij voor het recupereren van de geleden schade of voor de betwisting van schadeaanspraken indien u aangesproken wordt. Tenslotte leggen wij ons toe op de discussie over het mogelijke verhaal van de verzekeraar op verzekerde (regres). Veel ervaring, maar ook juridisch maatwerk. De klant staat centraal. Uw belangen zijn ons hoogste goed.

Jorgen Van Laer 

jorgen_small

Tijdens zijn stage was hij laureaat bij verschillende pleitwedstrijden in zowel binnen- als buitenland. Jorgen Van Laer begon zijn studies Rechten aan de UFSIA te Antwerpen en sloot zijn academische carrière af aan de Universiteit van Gent. Vanaf 2005 is hij Advocaat.

Hij vervolledigde de postuniversitaire opleiding Fiscaal Straf- en Strafprocesrecht in 2010 (UA/VUB). Zijn vakgebied spant zich voornamelijk uit over het straf- en verkeersrecht. Hij is gekend van topprocessen zoals de zaak AQUINO en verschillende terrorismeprocessen. Voorts is hij ook voornamelijk actief in het Economisch Strafrecht. Hij verdedigt ondernemingen en haar aangestelden die strafrechtelijk vervolgd worden.

Het absoluut vrijwaren van de rechten van verdediging is voor hem een zeer belangrijk aandachtspunt. Verder is hij ook lid van de European Criminal Bar Association (ECBA) hetgeen hem een sterk netwerk in het buitenland heeft opgeleverd. Via zijn website www.mijnboete.be helpt hij bedrijven en particulieren om gerechtigheid te krijgen in Verkeerszaken.

Kwaliteit en snelheid zijn voor hem de kernwoorden.

 

Christophe Van Mechelen 

 

Christophe Van Mechelen is als advocaat voornamelijk actief in het handelsrecht in de ruime zin, en meer in het bijzonder het vervoersrecht, maritiem recht, handelspraktijken en bijzondere handelscontracten (concessies, agenturen, …); alsook het vastgoedrecht en (handels)huurrecht.

Christophe Van Mechelen studeerde in 2005 af als Licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hierna heeft hij in 2006 een bijkomende Master International Business Law behaald te Manchester (Verenigd Koninkrijk). Sinds 2006 is hij verbonden aan de Antwerpse balie. Christophe Van Mechelen genoot zijn opleiding in een gerenommeerd Antwerps maritiem advocatenkantoor alwaar hij zijn passie voor het transport en logistiek recht en handelsrecht ontwikkelde.
Ondertussen ontwikkelde hij een ruime ervaring in de hogergenoemde rechtstakken, gaande van het onderhandelen en opstellen van contracten, het schrijven van adviezen, tot de vertegenwoordiging voor rechtbanken en hoven. Als advocaat richt hij zich op privaat als op professioneel cliënteel.

De kwaliteit van de juridische dienstverlening, het verwerven van een zeer grondige dossierkennis, het persoonlijke contact met de cliënt en het verlenen van een geïndividualiseerd advies zijn voor hem bij de behandeling van dossier van primordiaal belang.

 

Sanne De Clerck 

 

Sanne De Clerck vatte in 2008 haar studies Rechten aan op de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar studie ontwikkelde ze een bijzondere interesse voor het straf(proces)recht. Ze liep stage bij verschillende advocatenkantoren die zich op deze voorkeursmaterie toespitsen. In juni 2013 behaalde Sanne De Clerck met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten. Later dat jaar trad ze toe tot de Antwerpse balie.

Tijdens haar stage nam Sanne DE CLERCK deel aan verschillende pleitwedstrijden. Op de prestigieuze strafpleitwedstrijd in ‘s Hertogenbosch (Nederland) kon ze de eerste plaats veroveren en mocht ze de Banning Trofee in ontvangst nemen.

Sanne DE CLERCK had reeds het genoegen in enkele zeer spraakmakende zaken op te treden. In de praktijk tracht ze dagelijks de verdedigingspositie van haar cliënt met inbegrip van diens procedurele rechten optimaal te vrijwaren.

Ze spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

 

Elisabeth VERHEYDEN 

Elisabeth Verheyden studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens haar masterjaren verdiepte zij zich o.a. in het strafrecht en het privaatrecht. Voor haar masterproef in het verkeersrecht behaalde zij onderscheiding.

In oktober 2013 legde zij de eed af aan de Antwerpse balie. Ze liep stage in verschillende advocatenkantoren waar ze zich vooral specialiseerde in het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en verkeersrecht. Zo verleent zij dagelijks kwalitatieve juridische bijstand in het verkeersrecht aan particulieren en ondernemingen. Dit onder meer via de website www.mijnboete.be. Middels heldere communicatie en een grondige dossierkennis verdedigt zij gepast en met veel toewijding de belangen van haar cliënten. Ook een persoonlijk contact met de cliënt is voor haar van cruciaal belang.

Sedert september 2015 is zij stagiairsafgevaardigde in de Stagecommissie van de Orde van Advocaten Antwerpen. Daarnaast zal zij voor het jaar gerechtelijk jaar 2016-2017 met veel enthousiasme de functie van penningmeester uitoefenen in het bestuur van de Conferentie.

 

Laurens GUINEE

Laurens Guinée studeerde af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding.

Gedurende zijn stagejaren eindigde hij als eerste laureaat in de bekende Pleitwedstrijd Ridder René Victor, georganiseerd door de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen. Mr. Laurens Guinée vervoegde in april 2017 het advocatenkantoor VAN LAER – VAN MECHELEN.

Hij is auteur van diverse bijdragen in juridische tijdschriften.

Hij verleent dagelijks kwalitatieve juridische bijstand in het verkeersrecht aan particulieren en ondernemingen. Dit onder meer via de website www.mijnboete.be. Middels heldere communicatie en een grondige dossierkennis verdedigt hij gepast en met veel toewijding de belangen van zijn cliënten. Ook een persoonlijk contact met de cliënt is voor hem van cruciaal belang.

Veronique GYSBRECHTS

Veronique Gysbrechts studeerde in 2014 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen waar zij zich specialiseerde in het straf- en strafprocesrecht.

Na haar studies ging zij aan de slag als parketjuriste bij het Parket-Generaal te Antwerpen, alwaar zij ondersteuning bood aan de magistraten van de sectie K.I.

In oktober 2016 trad Veronique toe tot de Antwerpse balie onder het patronaat van mr. Jorgen Van Laer.

Vanuit haar achtergrond en interesse is zij hoofdzakelijk actief binnen het strafrecht.

Vacature stagiair/medewerker (M/V)

 

1. Verkeersrecht

 

Omschrijving

We zijn een gefocust nichekantoor in een aantal vakgebieden.

Verkeersrecht is één van deze vakgebieden.

We zijn momenteel op zoek naar een advocaat-stagiaire om mee het departement verkeersrecht uit te bouwen.

De te behandelen dossiers betreffen zowel strafrechtelijke als civiele zaken.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw kennis in het Verkeersrecht verder uit te diepen in een professionele, dynamische en aangename werksfeer.

Flexibel en krachtig. Dat is wat we willen zijn. Ten dienste van de klant.

 

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor Verkeersrecht zowel strafrechtelijk als civiel.

U bent detailgericht. U bent zeer beslagen in het Verkeersrecht en eerder academisch aangelegd.

U beschikt over een behoorlijke dosis verantwoordelijkheidszin, en werken in teamverband vormt voor u geen probleem.

Uitstekende studieresultaten strekken tot aanbeveling.

Minimaal 1 jaar ervaring in het verkeersrecht/aansprakelijkheidsrecht is vereist.

 

2. Handelsrecht / bouwrecht

 

Omschrijving

We zijn een gefocust nichekantoor in een aantal vakgebieden.

Handelsrecht en bouwrecht zijn twee van deze vakgebieden.

We zijn momenteel op zoek naar een advocaat-stagiair(e) om mee het departement handelsrecht en bouwrecht uit te bouwen.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw kennis in het handelsrecht en bouwrecht verder uit te diepen in een professionele, dynamische en aangename werksfeer.

Flexibel en krachtig. Dat is wat we willen zijn. Ten dienste van de klant.

Profiel

U heeft een bijzondere interesse voor handelsrecht en bouwrecht.

U bent detailgericht.

U beschikt over een behoorlijke dosis verantwoordelijkheidszin, en werken in teamverband vormt voor u geen probleem.

Uitstekende studieresultaten en een zeer goede kennis van het Engels strekken tot aanbeveling.

Minimaal 1 jaar ervaring is vereist.

 

 

 

 

Meer info

Is dit iets voor u? Aarzel niet om ons te contacteren!

T 0032 (0)3 369 28 00

E info@vlvm.be

Mijn Boete

Op mijnboete.be vindt u informatie over verkeersovertredingen en boetes, en over uw verweermiddelen voor de politierechtbank. U krijgt hier gratis een eerste inschatting van de zaak van Jorgen Van Laer, strafrecht- en verkeersrechtadvocaat. Op die manier kunt u zich uitstekend wapenen om uw boete aanvaardbaar te houden.

Mijnboete.be is een initiatief van Jorgen Van Laer werkzaam in gans België. Hij en zijn team van gespecialiseerde advocaten  met een diepgaande kennis van de procedure en regelgeving rond snelheidsboetes, alcoholpercentages, vluchtmisdrijf en andere verkeersovertredingen staan voor u klaar. Mijnboete.be is dé plaats om alles te weten te komen over rechtsbijstand en een gratis advocaat.

Contactformulier

 

Verification

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Adresgegevens

Eiermarkt 13-15-17 (1V)
2000 Antwerpen
info@vlvm.be

tel. 03/369.28.00
fax. 03/369.28.01