Inning onbetwiste facturen (gewijzigde wetgeving) – een wisselwerking tussen cliënt – advocaat en gerechtsdeurwaarder

De nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechtbank om, is in werking getreden op 2 juli 2016. Dit zou de snelheid waarop onbetwiste facturen kunnen ingevorderd worden, aanzienlijk moeten verhogen. Voorheen diende een procedure ingesteld voor de rechtbank wat niet enkel kosten maar ook tijdsverlies met zich meebracht. Door de recente toevloed en aard van de onbetwiste invorderingen die werden ingesteld voor de rechtbanken, opteert de wetgever nu voor een verlichting van de werklast van de rechtbanken om deze zich te laten focussen op de vorderingen die werkelijk betwist worden en waar de tussenkomst van de rechtbank wél een meerwaarde betekent.

Thans is het de bedoeling dat een schuldeiser (via een wisselwerking tussen advocaat én gerechtsdeurwaarder) op – redelijk – korte termijn een uitvoerbare titel kan bekomen om op die manier zijn cashflow te beschermen. Over het verloop van de procedure leest u hieronder meer.

Ons kantoor heeft – proactief – reeds de nodige stappen ondernomen om in het belang van haar cliënteel, een systeem uit te werken waarbij op de meest efficiënte wijze het nieuwe systeem kan geïmplementeerd worden. Voor bijkomende (vrijblijvende) informatie kan u steeds contact opnemen met mr. Christophe Van Mechelen (03.369.28.00 of christophe.vanmechelen@vlvm.be )

 

 

Waar dit nieuw systeem reeds geruime tijd werd aangekondigd, heeft de wetgever er niettemin voor gekozen dit tijdens de gerechtelijke vakantie in werking te laten treden.

Voortaan regelen de artikelen 1394/20 tot 1394/27 Gerechtelijk Wetboek de invordering van onbetwiste geldschulden / facturen. Voorlopig geldt deze nieuwe procedure enkel voor onbetwiste vorderingen tussen handelaars onderling en dus niet in de relatie handelaars – consumenten.

Wat houdt deze nieuwe procedure in:

A.-       Op de eerste plaats dient benadrukt dat het gaat over “niet betwiste geldschulden of facturen”.

B.-       De procedure voorzien in de genoemde artikelen beschrijft een invorderingsprocedure:

  1. Of een dossier betwist of onbetwist is, wordt beoordeeld door de advocaat. Hij zal hiervoor alle stukken in aanmerking moeten nemen. Als dusdanig blijft er een belangrijke rol voor de advocaat weggelegd.
  2. Indien wordt vastgesteld dat het in se om een niet betwiste schuldvordering gaat, wordt de aanmaning tot betaling door de gerechtsdeurwaarder samen met (1) de vermeldingen bedoeld in artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek (duidelijke beschrijving verbintenis, duidelijk beschrijving en verantwoording van alle bedragen, aanmaning om te betalen binnen de maand, de mogelijkheden waarover de schuldenaar beschikt om te reageren, de inschrijving van de schuldeiser in de Kruispuntbank van Ondernemingen); (2) het formulier (artikel 1394/21 tweede lid, 3° Ger.W.) en (3) de bewijsstukken uitgebracht.
  3. De schuldenaar heeft de gelegenheid om via het gevoegde invulformulier betalingsfaciliteiten te vragen of de schuld te betwisten. De schuldenaar kan ook aan de gerechtsdeurwaarder betalen waarbij het in gevorderde bedrag kan verhoogd worden met bijkomende sommen zoals voorzien in artikel 1394/20.Indien de schuld wordt betaald of van zodra er betwisting wordt gevoerd, wordt de procedure beëindigd. In geval van betwisting kan de schuldeiser zijn vordering inleiden voor de bevoegde rechtbank. In geval van afbetalingstermijnen wordt de procedure opgeschort.
  4. Reageert de schuldenaar niet binnen de maand (+ 8 dagen) na aanmaning, kan de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet betwisting opstellen. Ook in geval afbetalingstermijnen werden toegestaan kan een dergelijk PV worden opgesteld.
  5. De gerechtsdeurwaarder neemt het initiatief voor de uitvoerbaarverklaring van het proces-verbaal. Hij wendt zich hiertoe tot de magistraat zoals bedoeld in artikel 1389bis/8 Ger.W. Dit proces-verbaal wordt dan door deze magistraat voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging en maakt een titel uit die ten uitvoer kan worden gelegd.
  6. De schuldenaar kan zich nog steeds tot de beslagrechter wenden om verweer te voeren omtrent de uitvoeringsmodaliteiten; dan wel zich richten tot de rechter ten gronde. Van zodra dergelijke betwisting wordt gevoerd, wordt de tenuitvoerlegging geschorst.
  7. Hoewel het de bedoeling was van de wetgever om de invorderingsprocedure te bespoedigen, is het niet uitgesloten dat kwaadwillige schuldenaars ook hier zullen trachten de uitvoering uit te stellen. Dit is een mogelijk gevolg van het feit dat de nieuwe wet geen termijn bepaalt waarbinnen de betwisting ten gronde dient ingesteld, laat staan over de inhoud van de betwisting. Het valt te betwijfelen of de rechtbanken de schuldenaar in het gelijk zullen stellen, maar tijdsverlies kan het in ieder geval wél opleveren. Wij raden dan ook aan om onbetaalde facturen zo spoedig mogelijk over te maken aan advocaat / deurwaarder om op die manier uw cashflow te optimaliseren.

 

Christophe Van Mechelen

Partner

christophe.vanmechelen@vlvm.be

+32.369.28.00

VLVM-gekozen-logoblack