Try to change the world, one case at a time : eindelijk getuigenverhoor in strafzaken

Het getuigenverhoor ter zitting werd jaren stiefmoederlijk behandeld in ons nationaal rechtsstelsel.

Verzoeken tot het horen van getuigen om de waarheidsvinding te bevorderen, werden steevast geweigerd.

Artikel 6.3 (d) EVRM voorziet in het recht om getuigen à charge en à decharge te (doen) ondervragen.

Het is vaste rechtspraak van het Europees Hof dat er slechts sprake kan zijn van een eerlijke proces indien het bewijs tegen de beklaagde op de zitting naar voren wordt gebracht en de mogelijkheid bestaat om dit bewijs te weerleggen.

VLVM advocaten heeft steeds op het belang van het getuigenverhoor in strafzaken gewezen.

In een zaak behandeld door Meester Van Laer en Meester De Clerck werd recent succesvol cassatieberoep aangetekend tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij R.J. veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden voor feiten van witwas.

Tijdens de behandeling van de zaak voor het Hof van Beroep werd  verzocht om T.L. en L.L. als getuigen te mogen ondervragen.

De geloofwaardigheid van deze verklaringen stond immers ter discussie.

Ons verzoek werd door het Hof van Beroep geweigerd. Het Hof stelde dat omwille van het feit dat de bewuste verklaringen ten overstaan van de politie waren afgelegd en eenduidig zijn er geen enkele reden denkbaar is om T.L. en L.L. op de zitting te ondervragen.

R.J werd enkel op basis van de verklaringen van T.L. en L.L. veroordeeld.

In een belangrijk principearrest heeft het Hof van Cassatie de argumenten van Meester Van Laer en Meester De Clerck gevolgd.

Het loutere feit dat de verklaringen bij de politie waren afgelegd en eenduidig zouden zijn, volstaat niet langer voor ons hoogste rechtscollege.

De veroordeling van R.J. werd door het Hof van Cassatie verbroken.

Laat ons hopen dat de trend zich voortzet. Getuigen ondervragen voor men beslist over schuld en onschuld moet altijd kunnen.

De waarheid vinden moet voor iedereen van het grootste belang zijn.

 

Indien u meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen met:

Jorgen Van Laer (jorgen.vanlaer@vlvm.be)

Sanne De Clerck (sanne.declerck@vlvm.be)

Of op het algemeen nummer: 03.369.28.00